Search:
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1230 צפיות: 13k
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1236 צפיות: 15k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1244 צפיות: 13k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1250 צפיות: 20k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1261 צפיות: 43k
© Pes & Lev \ אחר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1235 צפיות: 16k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1249 צפיות: 20k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1251 צפיות: 43k
© Pes & Lev \ חנויות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1233 צפיות: 22k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1255 צפיות: 42k
© Настя \ גדר הפרדה
ירושלים, אפריל 2005
גדר הפרדה הינה פרויקט לאומי הגדול ביותר של מדינת ישראל (2 מיליון $ לק"מ, סה"כ ~700 ק"מ).
7.7.2004 בית הדין הבין-לאומי בהאג קבע כי פרויקט גדר ההפרדה של ישראל מנוגד לנורמות החוק הבין-לאומי.
שם צלם: © Настя תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1228 צפיות: 47k
© Pes & Lev \ אנשים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1232 צפיות: 18k
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1234 צפיות: 13k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1242 צפיות: 16k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1243 צפיות: 15k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1239 צפיות: 16k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1240 צפיות: 15k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1245 צפיות: 15k
© Pes & Lev \ הר בית, מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1237 צפיות: 20k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1241 צפיות: 16k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1247 צפיות: 17k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1253 צפיות: 26k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1254 צפיות: 42k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1257 צפיות: 41k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1258 צפיות: 36k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1262 צפיות: 38k
© Pes & Lev \ סמל - האב, הבן ורוח הקודש & - הקבר הקדוש
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1256 צפיות: 56k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1259 צפיות: 31k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1260 צפיות: 40k
© Pes & Lev \ אחר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1238 צפיות: 12k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1246 צפיות: 16k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1252 צפיות: 30k
© Pes & Lev \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1263 צפיות: 33k
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1229 צפיות: 14k