Search:
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9070 צפיות: 137k
© Misha Burlatsky \ מציבות
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9213 צפיות: 93k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9214 צפיות: 85k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9219 צפיות: 88k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9089 צפיות: 76k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9220 צפיות: 111k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9077 צפיות: 68k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9165 צפיות: 70k
© Misha Burlatsky \ הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9196 צפיות: 121k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9069 צפיות: 47k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9195 צפיות: 50k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9160 צפיות: 107k
© Misha Burlatsky \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9081 צפיות: 30k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9218 צפיות: 85k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9073 צפיות: 26k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9080 צפיות: 29k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9105 צפיות: 42k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9161 צפיות: 25k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9162 צפיות: 29k
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9201 צפיות: 48k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9085 צפיות: 38k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9226 צפיות: 73k
© Misha Burlatsky \ הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9207 צפיות: 74k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9068 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9091 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9092 צפיות: 36k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9094 צפיות: 23k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9099 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9101 צפיות: 34k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9060 צפיות: 30k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9199 צפיות: 40k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9063 צפיות: 22k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9075 צפיות: 36k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9102 צפיות: 20k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9164 צפיות: 25k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9074 צפיות: 15k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9222 צפיות: 19k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9204 צפיות: 30k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9093 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9103 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9159 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9163 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9223 צפיות: 14k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9065 צפיות: 15k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9076 צפיות: 16k
© Misha Burlatsky \ הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9215 צפיות: 17k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9084 צפיות: 19k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9158 צפיות: 17k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9198 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9203 צפיות: 17k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9211 צפיות: 25k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9224 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9205 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9106 צפיות: 36k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9104 צפיות: 12k
© Misha Burlatsky \ אתרים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9194 צפיות: 12k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9200 צפיות: 14k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9202 צפיות: 14k
© Misha Burlatsky \ העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9221 צפיות: 13k
© חנה אייזנמן \ טיילת ארמון הנציב
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9167 צפיות: 49k
© Misha Burlatsky \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9197 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ ירושלים בשחור ולבן, טבע
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9208 צפיות: 25k
© Misha Burlatsky \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9225 צפיות: 13k
© Misha Burlatsky \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9209 צפיות: 17k
© Misha Burlatsky \ הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9212 צפיות: 21k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9206 צפיות: 17k
© חנה אייזנמן \ רחבת הכותל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9188 צפיות: 24k
© Misha Burlatsky \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9217 צפיות: 14k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9210 צפיות: 18k
© Misha Burlatsky \ הרובע הנוצרי
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9216 צפיות: 17k
© חנה אייזנמן \ קצה הקרדו
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9189 צפיות: 19k
© חנה אייזנמן \ טיילת ארמון הנציב
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9168 צפיות: 19k
© חנה אייזנמן \ מבואה בדרך חברון
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9181 צפיות: 29k
© חנה אייזנמן \ סימטה היוצאת מדרך חברון
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9183 צפיות: 27k
© חנה אייזנמן \ מתפללים
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9184 צפיות: 21k
© חנה אייזנמן \ קברי נחל קדרון
קברי נחל קדרון הינם ארבעה קברים החצובים בסלע השוכנים לרגלי הר הזיתים ומתוארכים לתקופת בית שני (539 לפנה"ס- 70 לספירה). עמק קדרון או בשמו הנוסף "עמק יהושפט" הוא למעשה אחד ממתחמי הקבורה החשובים ביותר בתקופת הבית השני. מסורת הקבורה באזור החלה כבר בתקופת בית ראשון (1000-586 לפנה"ס) בתחומי כפר השילוח (סילוואן) השוכן מעט מדרום לקברי נחל קדרון. בתחומי נחל קדרון, למרגלותיו המזרחיים של הר הבית, נקברו השמנא והסלתא של העיר ירושלים מחוץ לחומות העיר. המסורות השונות שהתפתחו סביב הקברים קשרו אותם לאישים חשובים מתקופת בית ראשון למרות שכל ארבעת הקברים נבנו בתקופה מאוחרת יותר.

יד אבשלום – זהו הקבר המפורסם ביותר מבין הארבעה. מצבת יד אבשלום נחשבת לאחד המונומנטים היפים והמפוארים מתקופת בית שני בארץ ישראל. מבנה מרשים זה הוא הגבוה והשלם מבין כל המצבות העתיקות ברחבי הארץ. מבנה יד אבשלום משלב אלמנטים שונים של אדריכלות יוונית ומצרית, סגנון ייחודי ונדיר לתקופה. המבנה ששרד עד ימינו כמעט בשלמותו מתוארך למאה ה-1 לספירה. המסורת קושרת את המצבה עם אבשלום בנו של דוד המלך ומכאן שמה. עם השנים התפתח מנהג של הבאת בנים סוררים אל יד אבשלום וסקילת המצבה.

קבר יהושפט - הינו הקבר הכי פחות מוכר מבין ארבעת הקברים שכן אין הוא מופיע בחזית כיתר הקברים אלה מסתתר מאחורי יד אבשלום. הקבר מורכב משמונה חדרים ובכניסה ניצב גמלון מפואר המעוטר בשריגי עלים ופירות. מבנה קבר יהושפט משלב מוטיבים מזרחיים עם אדריכלות יוונית. ישנם חוקרים הטוענים כי יד אבשלום וקבר יהושפט תוכננו כיחידה אחת. קבר יהושפט מיוחס במסורת ליהושפט מלך יהודה למרות שנבנה מאות שנים מאוחר יותר ככל הנראה במאה ה-1 לספירה.

קבר בני חזיר - זוהי המצבה היחידה ששייכותה ידועה בוודאות שכן בחזית הקבר נמצאת כתובת בזו הלשון: "זה הקבר והנפש של אלעזר חניה יועזר יהודה שמעון יוחנן בני יוסף בן עובד יוסף ואלעזר בני חניה כוהנים מבני חזיר". בני חזיר הם משפחת כוהנים ידועה במקרא עוד מתקופת בית ראשון. מערת הקברים מורכבת מפרוזדור המוביל לחדרי כוכים בה נקברו הנפטרים ובצד המערה נמצאות מדרגות המובילות אל פני הקרקע שלמעלה. כמו כן מצוי במערה מסדרון המקשר את המערה עם הרחבה בה ניצב "קבר זכריה". המבנה בנוי בסגנון יווני אדריכלי מובהק (הסגנון הדורי) ואינו משלב סגנונות בניה נוספים. זו הסיבה שנראה שקבר בני חזיר הינו הקבר הקדום ביותר מבין הארבעה והוא מתוארך למאה ה-2 לפנה"ס לתקופת ימי החשמונאים (167-63 לפנה"ס).

קבר זכריה - זהו מבנה מפואר ומרשים במיוחד החצוב כולו בסלע. למבנה צורת קוביה ולו גג בצורת פירמידה. גם מצבה זו משלבת אלמנטים יוונים ומצריים בדומה למצבת יד אבשלום, אם כי למצבה זו אין פתח כיתר המצבות. תחת המצבה מצוי מבנה קבורה קטן בו שכן הנפטר. מסורות שונות התפתחו סביב קבר זכריה. האחת משייכת את המצבה לזכריה בן יהוידע הכהן ואילו השנייה מיחסת אותה לזכריה בן ברכיה הנביא. כך או אחרת שניהם אישים הנזכרים במקרא בתקופת הבית הראשון, ואילו המצבה נבנתה מאות שנים מאוחר יותר ככל הנראה במאה ה-1 לספירה.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9057 צפיות: 23k
© חנה אייזנמן \ דרך חברון - במאבק על "השלום"
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9182 צפיות: 51k
© חנה אייזנמן \ עציצים בשלג
המרפסת שלנו בחומת-שמואל בשלג.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9054 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ על גגות הרובע היהודי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9175 צפיות: 15k
© חנה אייזנמן \ גיא בן-הנם
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9185 צפיות: 15k
© חנה אייזנמן \ גיא בן-הנם
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9186 צפיות: 16k
© חנה אייזנמן \ שריד חומת ירושלים שהובקעה
שימו לב לרוחבה של החומה שהובקעה לפני שנות אלפיים.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9187 צפיות: 20k
© חנה אייזנמן \ בית ברחוב נעמי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9055 צפיות: 17k
© חנה אייזנמן \ רכס הר-הזיתים
צולם מתלפיות
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9056 צפיות: 17k
© חנה אייזנמן \ טיילת ארמון הנציב
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9171 צפיות: 15k